არქივი
კურსი
კონვერტორი
USD
1 USD
2.4505
EUR
1 EUR
2.9129
RUB
100 RUB
3.9418
11-05-2018
არსებული პოლიტიკური დაპირებები აუფასურებს ქართული პოლიტიკის იმიჯს
13:16 29-08-2016
არსებული პოლიტიკური დაპირებები აუფასურებს ქართული პოლიტიკის იმიჯს ბიზნესს ეკრძალება არასათანადო, არასარწმუნო, არაკეთილსინდისიერი, აშკარად ყალბი რეკლამის გავრცელება. სამართლებრივი ნორმების დარღვევის შემთხვევაში ეკისრებათ პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად. ბიზნესისაგან განსხვავებით, პოლიტიკურ რეკლამის არასარწმუნოობა, არაკეთილსინდისიერება თუ სიყალბე აისახება საზოგადოების ნდობაზე (4 წლის მერე, არჩევნებში ხმას აღარ აძლევენ).
პოლიტიკურ სივრცეში არსებული ტენდენციები ცხადყოფს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უფლება აქვთ პასუხისმგებლობის გარეშე საზოგადოებას ნებისმიერი დაპირების მიცემისა, შეუსრულებლობის შემთხვევაში პასუხს არავინ სთხოვს (თუ არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას). ბიზნეს სივრცეში ეს დაუშვებელია.

კანონით, პოლიტიკური რეკლამის შინაარსზე პასუხისმგებელია რეკლამის დამკვეთი პოლიტიკური სუბიექტი. ამასთან, წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ახორციელებს (GNCC).

არსებითია, რომ პოლიტიკური პარტიების სტიმულირების პროგრამებით გაჟღერებული დაპირებები (რეკლამა, PR, სტიმულირების სხვა მატარებლები):

* თანხვედრაში არაა არც პოლიტიკური პარტიის რესურსთან (ორგანიზაციულ, ფინანსურ, ინტელექტუალურ რესურსთან) და არც ქვეყნის შესაძლებლობებთან;

* არ იძლევა საზოგადოების პრობლემების „რეალურად გადაჭრის“ შესაძლებლობას;

* არ ასახავს მოქმედების კონკრეტულ გეგმასა და პროგრამას;

* არ მოიცავს ინოვაციურ საკითხებს და ახალ პოლიტიკურ ტექნოლოგიებს (ყოველ არჩევნებში დაპირებების სტილი და ტექნიკა ერთი და იგივეა);

* სულ უფრო აუფასურებს პოლიტიკური სივრცის შემორჩენილ იმიჯს.

არსებული პოლიტიკური რეკლამები არ იძლევა მომავალი პოლიტიკური პროცესების შეფასებისა და ლოგიკური შედეგების განსაზღვრის შესაძლებლობას. არგუმენტი მარტივია:

* ძველი პოლიტიკური ნიადაგი გამოფიტულია;

* წლებია (ათწლეულებია) პოლიტიკურ სივრცეში სხვადასხვა ვარიაციებით ერთი და იგივე დაპირებებს იძლევიან. თუ შეეძლოთ და არ გააკეთეს დანაშაულია. თუ არ შეეძლოთ , მით უმეტეს ნდობას ვერ იმსახურებს;

* სულ უფრო იხვეწება პოლიტიკური ქაოსის ტექნოლოგიები, ხოლო ინოვაციები და პროგრესი , ახალი ენერგია და სახეები ისევ ლოდინის რეჟიმშია. შესაბამისად, ქვეყნის ზრდა-განვითარებაც „შენელებულ რეჟიმშია“;

* პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური სიტყვის გავლენა, მომავალი პოლიტიკური პროცედურების განსაზღვრის შესაძლებლობას არ იძლევა;

* სარეკლამო კამპანია აქცენტებს აკეთებს ქვეყანაში არსებული ბიუჯეტისა და რესურსის სხვებზე უკეთ განკარგვა-დახარჯვაზე. პენსიის ზრდაზე, უკეთესი ხელფასისა და კეთილდღეობის შექმნაზე. ამასთან, არავინ საუბრობს (ან ზოგადად აღნიშნავენ) მიღწევის გზებსა და ბიუჯეტის შევსების ახალი წყაროების შექმნაზე.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ის ფაქტორიც, რომელიც ქვეყანაში ერთ ამომრჩეველზე პარტიების მიერ გაწეული ხარჯი წარმოადგენს ერთგვარ ინვესტიციას. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არჩევნებსა და საარჩევნო სუბიექტებზე დახარჯული თანხები უნდა იყოს „სახელმწიფოებრივი დივიდენდების“ მომტანი (და არა პერსონალური დივიდენდების მომტანი). იგი გამოხატული უნდა იქნას მძლავრი სახელმწიფო სისტემის შექმნაში, ახალი და ძლიერი პოლიტიკური ფიგურების წარმოქმნაში, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის მქონე ახალგაზრდა პოლიტიკური რესურსის ფორმირებაში, საზოგადოების კოორდინირებასა და პოლიტიკურ ნდობაში.

არსებული ბიუჯეტითა და მისი „უკეთ გახარჯვით“ პოლიტიკური გავლენის შექმნა ლოგიკას არ ექვემდებარება.

არსებითია, რომ პოლიტიკურ კონკურენციას, პოლიტიკურ სიტყვას, პოლიტიკურ გავლენას ქმნის ახალი პოლიტიკური ტექნოლოგიები, ახალი პოლიტიკური პლატფორმის ფორმირება, ბიუჯეტის შევსების ახალი წყაროების წარმოდგენა, ქვეყნის აუთვისებელი რესურსის ეფექტიანად განკარგვა, ახალი გეგმები და პროგრამები. რაც უფრო ეკლექტური იქნება პოლიტიკური სუბიექტები, ყოველივე აღნიშნული იქნება მიღწეული, შესაბამისად ნაკლები იქნება პოლიტიკური შეცდომების დაშვების ალბათობა.

სამწუხაროდ, ახალი პოლიტიკური გარემოს ფორმირება წარმოადგენს რთულ ამოცანას, რადგან:

* ქართული ფინანსური რესურსი მწირია;

* პოლიტიკისადმი საზოგადოების ნდობა სკეპტიკურია;

* ძველი პოლიტიკის ფესვები ღრმაა. სარეველა ბალახით დაფარულ მინდორში საკმაოდ რთულია ჯანსაღმა მცენარემ ფესვი არ დაიზიანოს და ნაყოფი მიიღოს;

* ქაოსურია პოლიტიკური ინფორმაციულობა;

* პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტისა და დანახარჯების სიდიდე გავლენას ახდენს პოლიტიკური პარტიების საბოლოო წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე.

ბუნებრივია, თაობათა ცვლა გარდაუვალია. ამასთან, შესაფასებელია, ის ინტელექტუალური და პოლიტიკური ფასეულობათა სისტემა, რომელზეც კონკრეტული სუბიექტების შესაძლებლობების ზღვარი გადის.

სამწუხაროდ, პოლიტიკური რეკლამით გაჟღერებული დაპირებების სიდიდე განუსაზღვრელია. პოლიტიკურ რეკლამაში წარმოდგენილი გზავნილები:

* აუფასურებს ქართული პოლიტიკის იმიჯს;

* მკაფიოდ აჩვენებს გამოფიტულ პოლიტიკურ გარემოს;

* ხაზს უსვავს, რომ „პოლიტიკური პოტენციალი“ ქვეყნის ჯეროვანი განვითარების შესაბამისი კვლავ არ არის;

* მიზეზშედეგობრივ კავშირში არაა საზოგადოების პატივისცემასა და სახელმწიფოებრივი მართვის პოტენციალთან.

წესით სარეკლამო პოლიტიკა პოლიტიკური მიზნების მიღწევის გარდა, უნდა ემსახურებოდეს „ქაოსიდან წესრიგის შექმნას“, საზოგადოების ნდობისა და საარჩევნო აქტივობის ზრდას.

სამწუხაროდ, დღეს ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მთავარ გამოწვევას და ერთგვარ ინდიკატორსაც კი არჩევნებში ხალხის მისვლა წარმოადგენს.

ტრადიციისამებრ, ისევ როგორც სხვა სტატიებში, მოცემულ სტატიასაც დავასრულებთ საჭირო რეკომენდაციებით, კერძოდ:

* პოლიტიკური პარტიების სამოქმედო გეგმები არ შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ინიციატივებით, გადასადგმელი ნაბიჯებით, სურვილებითა და გაცნობირებული პასუხისმგებლობით. უფრო სწორი იქნება ყოველივე აღნიშნული დასაბუთებული იქნას კონკრეტულად გაწერილი გეგმებით, კვლევებით არგუმენტირებული სამთავრობო პროგრამებით, მძლავრი სახელმწიფო სისტემის ფორმირების ხელშემწყობი პროექტებითა და სტრატეგოსი პოლიტიკური სუბიექტებით;

* სამოქმედო პროგრამებში უპრიანია (სადაც ხაზს უსვავენ გადასახადების შემცირებას, პენსიის გაორმაგებას, ხელფასის მომატებასა და კეთილდღეობას), განეხილათ გადასახადების შემცირება, ბიუჯეტში მიღებული დანაკლისის შევსების გზები, წარმოეჩინათ ქვეყნის შემოსავლის ახალი წყაროები. ყოველივე კი არგუმენტირებული უნდა იქნას სტრატეგიებითა და გეგმებით;

* ქართული პოლიტიკური გარემოს რეფორმირების გეგმები. ქვეყანაში როგორც სხვა დარგები გარდაიქმნა და მოწესრიგდა, ასევე უნდა გარდაიქმნას პოლიტიკური პლატფორმა, გაახლდეს პოლიტიკური რესურსი და ტექნოლოგიები;

* ახალი პოლიტიკური გარემოს ფორმირების საფუძველი უნდა იყოს საქართველოს საზოგადოების ნდობა და თითოეული მოქალაქის ფინანსური შემოწირულობა;


რატი აბულაძე
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი
მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფი
მასალის გამოყენების პირობები
სხვა სიახლეები