ქონების იძულებით ჩამორთმევის ფაქტების გამოძიების შემდეგ, 149 დაზარალებულს 44 მილიონ ლარამდე ღირებულების ქონება დაუბრუნდა

მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის მიერ ქონების იძულებით ჩამორთმევის დანაშაულებრივი ფაქტების გახსნის შედეგად 149 დაზარალებულს დაახლოებით 44 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება დაუბრუნდა. ამის შესახებ ნათქვამია აღნიშნული დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ „ადამიანის უფლებათა ცენტრის“ მონიტორინგის ანგარიშში.

ორგანიზაციამ დეპარტამენტიდან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ ეხება ქონების დაბრუნების საკითხს. დაბრუნებული ქონების ჩამონათვალში, მათ შორის არის 80 ერთეულამდე ავტომანქანა, 21 მიწის ნაკვეთი, 6 საცხოვრებელი ბინა, 2 აგარაკი, საოფისე და კომერციული ფართები, თელავში მდებარე „აკურას“ ღვინის ქარხანა, გორში მდებარე სასტუმრო და საცურაო კომპლექსები, შოვის პანსიონის ტერიტორია, ორი თვითმფრინავი და 13 შვეულმფრენი, ასევე სხვა უძრავ-მოძრავი ქონება.

„როგორც საჯარო ინფორმაციის ანალიზი ცხადყოფს, ზემოხსენებული უძრავ-მოძრავი ქონება იყო სახელმწიფო საკუთრებაში, ამდენად, საჭიროება არ წარმოიშვა, რომ კონკრეტულ პირს სასამართლო გზით მოეთხოვა ზიანის ანაზღაურება, რადგან სახელმწიფო სასამართლოსთვის მიმართვის გარეშე უბრუნებს დაზარალებულს იძულებით ჩამორთმეულ ქონებას იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიების ეტაპზე დეპარტამენტი გახსნის ქონების იძულებით ჩამორთმევის დანაშაულებრივ ფაქტს კონკრეტული პირის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში საჭიროება არ წარმოიშვება, რომ სასამართლო გზით მოხდეს ქონების იძულებით ჩამორთმევის ფაქტის დადასტურება. დადებითად უნდა შეფასდეს სახელმწიფოს მიდგომა საკუთარ ბალანსზე არსებული უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაზარალებულებისთვის დაბრუნების შესახებ, რადგან კონკრეტული დანაშაულებრივი ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, სახელმწიფოს მხრიდან დაზარალებულ პირს არ წარმოექმნება დამაბრკოლებელი გარემოებები ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ამგვარი დამოკიდებულება ხელს უწყობს დარღვეული უფლებების აღმოფხვრის პროცესს, რაც პროკურატურის დეპარტამენტის შექმნის ძირითად ამოცანას და წინაპირობას წარმოადგენს“, - ნათქვამია ანგარიშში.