გამოკითხულთა უმრავლესობა ყველაზე ხშირად რადიო „პალიტრის“ საინფორმაციო გამოშვებას უსმენს

რა­დიო ბევ­რი თქვენ­გა­ნის­თვის დღის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი თა­ნამ­გზავ­რია. გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ ავ­ტომფლო­ბე­ლი ხართ, დღის რო­მე­ლი­მე მო­ნაკ­ვეთ­ში მა­ინც ჩარ­თავთ რა­დი­ო­მიმ­ღებს, სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბის, ვა­ლუ­ტის კურ­სის თუ ამინ­დის პროგ­ნო­ზის გა­სა­გე­ბად, ან უბ­რა­ლოდ სა­სი­ა­მოვ­ნო მუ­სი­კის მო­სას­მე­ნად.

იმის გა­სარ­კვე­ვად, თუ რო­მე­ლი რა­დი­ოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბას უს­მე­ნენ ჩვე­ნი მკი­თხვე­ლე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად, Ambebi.ge-ს BPN.GE-სა და IPN.ge-ს სა­ი­ტებ­ზე გა­მო­კი­თხვა ჩა­ვა­ტა­რეთ, რო­მე­ლიც 3 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

გა­მო­კი­თხვა­ში 7600-მდე მკი­თხველ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. კი­თხვა­ზე: რო­მე­ლი რა­დი­ოს სა­ინ­ფორ­მა­ციო გა­მოშ­ვე­ბას უს­მენთ ყვე­ლა­ზე ხში­რად - გა­მო­კი­თხულ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბამ, 20%-მა რა­დიო "პა­ლიტ­რა" FM 103.9 და­ა­სა­ხე­ლა.

და­ნარ­ჩე­ნი პო­ზი­ცი­ე­ბი ასე გა­და­ნა­წილ­და: