იუსტიციის სკოლაში მისაღებ კონკურსს, იუსტიციის საბჭოს ნაცვლად, უშუალოდ იუსტიციის სკოლა ჩაატარებს

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს ფორმირების წესი იცვლება და იზრდება მისი ფუნქციები.

ამჟამად მოქმედი კანონის თანახმად, დამოუკიდებელი საბჭო 6 წევრისგან შედგება. დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელიც იმავდროულად დამოუკიდებელი საბჭოს წევრია, თავისი წევრებისგან 3 წლის ვადით მოსამართლეთა კონფერენცია ირჩევს. დამოუკიდებელი საბჭოს 5 წევრს, რომელთაგან 1 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრია, ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარის მიმართვის საფუძველზე, 3 წლის ვადით.

“საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის გათვალისწინებით, დამოუკიდებელი საბჭოს წევრთა რაოდენობა 7-მდე იზრდება. დამოუკიდებელი საბჭოს 3 წევრს, რომლებიც საერთო სასამართლოების სამივე ინსტანციიდან წარმოდგენილი თითო მოსამართლეები არიან, 4 წლის ვადით მოსამართლეთა კონფერენცია, კონფერენციის რეგლამენტით დადგენილი წესით აირჩევს.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საკუთარი შემადგენლობიდან 2 წევრს (1 მოსამართლე და 1 არამოსამართლე წევრი), მისი როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადით, დამოუკიდებელი საბჭოს წევრად ირჩევს.

დამოუკიდებელი საბჭოს დანარჩენ 2 წევრს, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური/პედაგოგიური საქმიანობის გამოცდილების მქონე პირები არიან იკავებენ პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას და არ მუშაობენ საჯარო დაწესებულებაში, 4 წლის ვადით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 3 წევრის წარდგინებით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ირჩევს.

ამასთან, იზრდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს ფუნქციები. კერძოდ, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღებ კონკურსს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნაცვლად, უშუალოდ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ჩაატარებს. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელების ჩარიცხვისა და გარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას ასევე იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მიიღებს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნაცვლად.