კანაფის დათესვა, მოყვანა, კულტივაცია ან შენახვა მხოლოდ დახურულ-შემოსაზღვრულ შენობებში იქნება დასაშვები

კანაფის დათესვა, მოყვანა, კულტივაცია ან შენახვა მხოლოდ დახურულ/შემოსაზღვრულ შენობა-ნაგებობაში იქნება დასაშვები. აღნიშნული შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების სტანდარტებს მთავრობა საკუთარი დადგენილებით განსაზღვრავს. მათი ვიდეო-მეთვალყურეობის სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები კი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილ რეგულაციებთან იქნება შესაბამისობაში.

ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის თანახმად, ექსპორტის ან იმპორტის ლიცენზიის გაცემამდე, მცენარე კანაფის ექსპორტი/იმპორტი წინასწარ თანხმდება იმპორტიორი/ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილ ორგანოსთან, რისთვისაც კომპეტენტური ორგანო წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტს გასცემს, ხოლო საქართველოში შემოტანილ და საქართველოდან გასატან საქონელს, რომელთაც არ ექნებათ შესაბამისი ორგანოების მიერ გაცემული წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი, საგადასახადო ორგანოები დააკავებენ.

ექსპორტის/იმპორტის წესს მთავრობა დადგენილებით დაამტკიცებს.